Từ ngày 8/2/2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được ủy quyền để cấp sổ đỏ, cấp lại sổ đỏ và thay đổi sổ đỏ.

Kể từ ngày 8/2/2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã được ủy quyền để cấp, cấp đổi và cấp lại sổ đỏ. Quyết định này nhằm tăng cường quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc sở hữu và giao dịch bất động sản. Qua việc cấp sổ đỏ, tài sản của cá nhân và tổ chức sẽ được bảo đảm pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội.

CafeLand – Theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013, sẽ có thêm một cơ quan được quyền cấp, đổi Sổ đỏ là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo đó, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đất đai.

Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: Tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Các thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ được 2 đơn vị này thực hiện.

UBND cấp xã chuyển hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại sổ đỏ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

Được biết, hiện nay theo Khoản 2 Điều 60 Nghị định 43 thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai.

Nghị định mới này được ban hành ngày 18/12/2020 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 8/2/2021.

Post a Comment

Previous Post Next Post