Bộ Xây dựng nói về việc xây Đại tượng Phật hơn 500 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc

Theo Bộ Xây dựng, để có cơ sở lập dự án xây dựng Đại tượng Phật tại Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc rà soát, làm rõ sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan; làm rõ lý do và sự cần thiết phải xây dựng Đại tượng Phật…

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post