Đề xuất bổ sung quy định về cách tính và thuế lệ phí trước bạ đối với căn nhà nhiều tầng, chung cư

Đề xuất bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ nhà nhiều tầng, chung cư nhằm đảm bảo tính công bằng và phản ánh chính xác giá trị thực của căn hộ. Điều này giúp người mua nhà được định giá hợp lý và đồng thời đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Dự thảo Nghị định quy định về lệ phí trước bạ mà Chính phủ đang lấy ý kiến Nhân dân.

Theo đó, bổ sung quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư; cụ thể, giá tính lệ phí trước bạ trong trường hợp này bao gồm giá trị đất được phân bổ. Giá trị đất được phân bổ được xác định bằng (1) giá đất nhân với (2) hệ số phân bổ. Trong đó:

(1) Giá đất là giá tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành;

(2) Hệ số phân bổ được xác định theo Nghị định 53/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hiện nay, Nghị định 140/2016/NĐ-CP không quy định về vấn đề này, tại Thông tư 301/2016/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 20/2019/TT-BTC) có hướng dẫn “Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ. Hệ số đất phân bổ để tính lệ phí trước bạ nhà chung cư được áp dụng theo hệ số phân bổ của loại nhà chung cư tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”. Do đó, việc nâng nội dung xác định lệ phí trước bạ với nhà chung cư lên thành Nghị định nhằm đảm bảo tính pháp lý; đồng thời giúp cơ quan thuế xác định lệ phí trước bạ một cách chính xác, minh bạch đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở (hiện nay, chưa có hướng dẫn).

Nếu nội dung này được Chính phủ thông qua thì vấn đề xác định lệ phí trước bạ với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư không còn ‘mập mờ’, mọi thứ được rõ ràng, tránh việc xác định tính lệ phí trước bạ không chuẩn xác làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, tại Dự thảo Nghị định lần này còn đề cập đến giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất trong một số trường hợp đặc biệt khác. Cụ thể như sau:

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm cả đất kèm theo là giá bán thực tế theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất mua theo phương thức đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu là giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật hoặc giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế theo biên bản trúng đấu giá, đấu thầu hoặc theo văn bản phê duyệt kết quả đấu giá, đấu thầu (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý: Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

Nếu Dự thảo Nghị định này được Chính phủ thông qua sẽ thay thế cho Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ và Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

Post a Comment

Previous Post Next Post