Các quy định mới về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho đất trồng lúa

Quy định mới về sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa đã được ban hành với mục tiêu tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn tài chính nhằm phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất lúa. Biện pháp này đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc cấp kinh phí, đồng thời đảm bảo sự hỗ trợ được chuyên môn và đúng đối tượng. Điều này giúp nâng cao đời sống người nông dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp nước ta.

Có hiệu lực từ hôm nay (20/2/2023), Thông tư 02/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí. Hình minh họa

Theo Thông tư 02/2023/TT-BTC, UBND các cấp sử dụng kinh phí sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Phần kinh phí còn lại dùng thực hiện một số công việc như:

- Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc trồng lúa nước còn lại;

- Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa;

- Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại…

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn để xác định nguồn kinh phí phải nộp của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan có liên quan xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo các nội dung chi tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP.

Post a Comment

Previous Post Next Post