Giá bất động sản sẽ tăng trở lại trong thời gian tới?

Theo TS Nguyễn Văn Đính, giá cả bất động sản sẽ tăng với tốc độ khác nhau ở các khu vực và thị trường khác nhau, chủ yếu phụ thuộc vào cán cân cung - cầu. Tuy nhiên, nhìn chung giá nhà có thể sẽ không tăng nhiều vào năm 2024.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post