Thu hồi đất ở không có nhà, có được hỗ trợ tái định cư không?

Hỗ trợ tái định cư là một trong những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cá nhân, hộ gia đình có đất bị thu hồi. Nhiều người dân thắc mắc thu hồi đất ở không có nhà có được hỗ trợ tái định cư hay không.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post