Trường hợp không được hưởng thừa kế nhà đất

Nhà, đất cũng được xem là di sản của người đã mất. Trong một số trường hợp, dù có quan hệ hôn nhân, huyết thống với người để lại di sản nhưng cá nhân vẫn không được hưởng di sản thừa kế bao gồm nhà, đất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post