Chung cư mini: Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhưng không hợp thức hoá sai phạm

Quy định về nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (chung cư mini) với tinh thần tạo điều kiện cho dân tiếp cận nhà ở nhưng không hợp thức hóa sai phạm...

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post