Hộ gia đình bị thu hồi đất ở thì được bồi thường bằng đất ở hay bằng tiền?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai 2013, Nhà nước quyết định thu hồi đất trong một số trường hợp. Nhiều người dân thắc mắc, khi bị thu hồi đất ở thì hộ gia đình được bồi thường bằng đất ở hay bằng tiền.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post