Không nộp tiền sử dụng đất trong bao lâu sẽ bị thu hồi?

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 170 Luật Đất đai 2013 nêu rõ thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất và các loại thuế… là một trong những nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post