Người sở hữu đất đấu giá được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Đấu giá quyền sử dụng đất là phương thức phân phối đất đai đặc biệt của Nhà nước. Người sở hữu đất trúng đấu giá có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không là câu hỏi của nhiều người dân.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post