Đơn giản điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất ở trong Luật Đất đai mới

Luật Đất đai sửa đổi 2024 có rất nhiều điểm mới so với Luật Đất đai 2013, trong đó người dân đặc biệt quan tâm đến việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post