Trường hợp đất lấn chiếm được cấp sổ đỏ người dân cần biết

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, đất lấn chiếm là vi phạm pháp luật. Người dân thắc mắc, trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thì đất lấn chiếm có được cấp sổ đỏ không.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post