Không sản xuất nông nghiệp có được nhận tặng cho đất trồng lúa?

Luật Đất đai 2013 không cho phép hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Vậy Luật Đất đai 2024 quy định ra sao điều này?

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post